Garantiförsäkring

Garantiförsäkring

Fullgörande- och garantitidsgaranti för AB-avtal.

Dina beställare och bestämmelserna i AB-avtal kan komma att kräva säkerhet under dels entrepenadtid dels efterföljande garantitid. Garantiförsäkringar möter alla krav på säkerhet precis som en traditionell bankgaranti, men går snabbare och smidigare att få utfärdade. Garantin kallas ibland Byggsäkerhet, Entreprenadgaranti, eller Fullgörandeförsäkring.

Full­göran­de­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren om entre­prenören går i konkurs och inte full­gör sitt åta­gande under entre­pre­nadti­den fram till godkänd slutbe­sik­t­ning. En fullgörandegaranti täcker t.ex. merkostnader som kan uppstå på grund av att beställaren måste hitta en ny entreprenör som slutför entreprenaden. En fullgörandegaranti täcker även brister i den installation som entreprenören har genomfört innan konkursen.

Garan­ti­tids­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren mot extrakost­nad­er som kan upp­stå under garantitiden om entreprenören går i konkurs och inte kan full­göra sina åta­gan­den. En garantitidsgaranti täcker kostnader som kan uppstå för att åtgärda fel eller brister i installationen som uppkommer under garantitiden.

Enligt AB-regler­ är garan­tibelop­pet under full­göran­de­ti­den 10 % av kon­trak­tssum­man, medan garan­tibelop­pet under garan­ti­ti­den är 5 % av kon­trak­tssum­man. Båda dessa %-satser kan komma att ändras vilket vanligtvis tas upp som ett avsteg under AFC/D.631.

Full­göran­de­garan­tin bör­jar gäl­la i sam­band med att entre­pre­naden inleds och avs­lu­tas vid god­känd slutbe­sik­t­ning. I sam­band med slutbe­sik­t­ning inleds garan­ti­tids­garan­tin som löper under överen­skom­men tidspe­ri­od. Vanligtvis löper garan­ti­tids­garan­tin under 2 år och är ej att förväxla med den lägre garantitid som gäller för entreprenörens arbetsprestation. Avsteg kan dock göras, t.ex. garantitidsgaranti om 5 år, vilket vanligtvis tas upp som ett avsteg under AFC/D.631.

Därför väljer du försäkringsgaranti före traditionell bankgaranti.

Försäkringsgaranti ger samma skydd och säkerhet som bankgaranti. Din kund ges ekonomisk ersättning om ditt företag skulle gå i konkurs och ni inte kan fullgöra ert åtagande enligt kontrakt.

Bankgarantier kräver nästan alltid att spärrmedel överförs till bankens klientmedelskonto, något en försäkringsgaranti generellt inte gör. Bankgaranti kan därför vara likvidpåfrestande.

En bankgaranti kan ta lång tid att få utställd. Genom Werna presenteras ofta förslag inom 24 timmar.

Fullgörande- och garantitidsgaranti för AB-avtal.

Dina beställare och bestämmelserna i AB-avtal kan komma att kräva säkerhet under dels entrepenadtid dels efterföljande garantitid. Garantiförsäkringar möter alla krav på säkerhet precis som en traditionell bankgaranti, men går snabbare och smidigare att få utfärdade. Garantin kallas ibland Byggsäkerhet, Entreprenadgaranti, eller Fullgörandeförsäkring.

Full­göran­de­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren om entre­prenören går i konkurs och inte full­gör sitt åta­gande under entre­pre­nadti­den fram till godkänd slutbe­sik­t­ning. En fullgörandegaranti täcker t.ex. merkostnader som kan uppstå på grund av att beställaren måste hitta en ny entreprenör som slutför entreprenaden. En fullgörandegaranti täcker även brister i den installation som entreprenören har genomfört innan konkursen.

Garan­ti­tids­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren mot extrakost­nad­er som kan upp­stå under garantitiden om entreprenören går i konkurs och inte kan full­göra sina åta­gan­den. En garantitidsgaranti täcker kostnader som kan uppstå för att åtgärda fel eller brister i installationen som uppkommer under garantitiden.

Enligt AB-regler­ är garan­tibelop­pet under full­göran­de­ti­den 10 % av kon­trak­tssum­man, medan garan­tibelop­pet under garan­ti­ti­den är 5 % av kon­trak­tssum­man. Båda dessa %-satser kan komma att ändras vilket vanligtvis tas upp som ett avsteg under AFC/D.631.

Full­göran­de­garan­tin bör­jar gäl­la i sam­band med att entre­pre­naden inleds och avs­lu­tas vid god­känd slutbe­sik­t­ning. I sam­band med slutbe­sik­t­ning inleds garan­ti­tids­garan­tin som löper under överen­skom­men tidspe­ri­od. Vanligtvis löper garan­ti­tids­garan­tin under 2 år och är ej att förväxla med den lägre garantitid som gäller för entreprenörens arbetsprestation. Avsteg kan dock göras, t.ex. garantitidsgaranti om 5 år, vilket vanligtvis tas upp som ett avsteg under AFC/D.631.

Därför väljer du försäkringsgaranti före traditionell bankgaranti.

Försäkringsgaranti ger samma skydd och säkerhet som bankgaranti. Din kund ges ekonomisk ersättning om ditt företag skulle gå i konkurs och ni inte kan fullgöra ert åtagande enligt kontrakt.

Bankgarantier kräver nästan alltid att spärrmedel överförs till bankens klientmedelskonto, något en försäkringsgaranti generellt inte gör. Bankgaranti kan därför vara likvidpåfrestande.

En bankgaranti kan ta lång tid att få utställd. Genom Werna presenteras ofta förslag inom 24 timmar.

Är du redo att gå vidare?